Fort Wayne Children’s Zoo | Central Zoo | Mammal

White-faced Saki Monkey

Pithecia pithecia